Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
mailinglist@svcctemple.org
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Sacramento 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Ph : (916) 483-4760
Weekdays - 9:30 AM - 12:00 PM & 6:00 PM - 8:30 PM
Weekends - 9:00 AM - 8:00 PM
SVCC Temple Sacramento Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Subscribe
Events
Calendar
Services
Pooja Items
Sponsor / Donations
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Contact Us
SVCC Temple Sacramento Aandal Andal Aandaal
SVCC Temple Sacramento Balaji Venkateshwara Venkateswara Venkatachalpathy
SVCC Temple Sacramento Lakshmi Laxmi Mahalaxmi Mahalakshmi
Sunday December 16 2018  Sun Rise/Set  07:17 - 16:46  Rahu Kalam  15:34 - 16:46  Yama Gandam  12:01 - 13:12
Sank Chath Pradosham Sashti Poornima Festivals
Jul 2018 1, 31 10, 24 4, 17 26
Aug 2018 29 8, 23 2, 16 25
Sep 2018 27 7, 21 1, 14, 30 23 12 - Ganesh Chathurthi
Oct 2018 27 6, 21 14, 29 23 16 - Durga Ashtami
9 - 18 - Navaratri
Nov 2018 25 4, 20 13, 27 22 6 - Deepavali
Lakshmi Pooja
12 - Karthika Somavara
13 - Skanda Sashti
Dec 2018 25 4, 19 12, 26 21 16 - Dhannur
18 - Vaikunta Ekadasi
22 - Arudra Darshanam

Festivals &
Upcoming Events
 
Important
Dates
 
Abhishekams &
Recurring Events
 
Register
(Subscribe)
 
Sponsor
(Donations)
 
General
Info
 


July 2018 till December 2018
Sankatahara
Chathurthi
Pradosham Sashti Poornima Festivals
Jul 1, 31 10, 24 4, 17 26
Aug 29 8, 23 2, 16 25
Sep 27 7, 21 1, 14, 30 23 12 - Ganesh Chathurthi
Oct 27 6, 21 14, 29 23 16 - Durga Ashtami
9 - 18 - Navaratri
Nov 25 4, 20 13, 27 22 6 - Deepavali
Lakshmi Pooja
Dec 25 4, 19 12, 26 21 18 - Vaikunta Ekadasi
22 - Arudra Darshanam
December 2018 till May 2019
Start Finish Dec Jan Feb Mar Apr May
Poornima

Full Moon
Satyanarayana Pooja / Vratha / Katha 06:30 PM 08:30 PM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Abhishekam

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
06:30 PM 08:30 PM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Homam (Weekday)

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
06:00 AM 09:00 AM
Sankatahara Chathurthi

Chathurthi of Krishna Paksha
Ganapathy Homam (Weekend)

Chathurthi after Full Moon (Poornima)
07:30 AM 10:30 AM
Sashti

(Both Shukla & Krishna)
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam 06:30 PM 08:30 PM
Pradosham

(Both Shukla & Krishna Paksha Trayodashi)
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam 06:30 PM 08:30 PM
Amavasya Pithru Tharpanam as applicable
Start of Lunar Month
Start of Solar Month
Every Sunday Ganapathy Abhishekam 10:30 AM 11:30 AM Sun - 2
Sun - 9
Sun - 16
Sun - 23
Sun - 30
Every Tuesday Gakara Ganapathy Sahasranamam 07:00 PM 08:00 PM Tue - 4
Tue - 11
Tue - 18
Tue - 25
Every Friday Saraswathi Abhishekam 10:00 AM 11:00 AM Fri - 7
Fri - 14
Fri - 21
Fri - 28
Every Friday Lakshmi Abhishekam 10:30 AM 11:30 AM Fri - 7
Fri - 14
Fri - 21
Fri - 28
Every Saturday Venkateshwara Suprabatham 09:00 AM 09:30 AM Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Every Saturday Navagraha Abhishekam 10:00 AM 11:00 AM Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Every Saturday Venkateshwara Abhishekam 11:00 AM 12:00 PM Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Every Saturday Aanjaneya (Hanuman) Abhishekam 05:00 PM 06:00 PM Sat - 1
Sat - 8
Sat - 15
Sat - 22
Sat - 29
Daily Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam 09:30 AM 10:30 AM

Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center, 4679 Aldona Lane, Sacramento, CA 95841 Tel: (916) 483-4760 / (925) 301-0391 / (916) 801-3097
http://www.svcctemple.org/
http://www.svcctemple.org/sacramento

mailinglist@svcctemple.org

Find us on Facebook (SVCC Temple Sacramento)

Copyright © 2000 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento CA (Non-Profit Organization). All rights reserved
SVCC Temple Sacramento Saraswathi Saraswathy
Daily - Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
9:30 AM
Sun - Ganapathy Abhishekam
10:30 AM
Tue - Gakara Ganapathy Sahasranamam
7:00 PM
Fri - Saraswahti Abhishekam
10:00 AM
Fri - Lakshmi Abhishekam
10:30 AM
Sat - Venkateswara Suprabatham
9:00 AM
Sat - Navagraha Abhishekam
10:00 AM
Sat - Venkateshwara Abhishekam
11:00 AM
Sat - Aanjaneya (Hanuman) Abhishekam
5:00 PM
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Homam
6:00 AM on Weekdays
7:30 AM on Weekends
Sankashtahara Chathurthi
Ganapathy Abhishekam
6:30 PM
Sashti (Both Shukla & Krishna Paksha)
Subhramanya (Karthikeya) Abhishekam
6:30 PM
Pradosham (Both Shukla & Krishna Paksha Trayodashi)
Gangadhareshwara (Shiva) Abhishekam
6:30 PM
Poornima / Pournami (Full Moon)
Satyanarayana Pooja, Vratha / Katha
6:30 PM
SVCC Temple Sacramento Muruga Subhramanya Karthikeya
SVCC Temple Sacramento Anjaneya Hanuman